Integritetspolicy

Detta är integritetspolicyn för MegaGroup Trade Holding B.V. och dess dotterbolag (som Bosta, Bevo, Bevonordics, Norsup, Reber och Aquadrip) (hädanefter tillsammans och enskilt kallade: ”MegaGroup”). 

MegaGroup utgörs av en grupp grossister som är verksamma inom vattenteknik i Europa. I syfte att underhålla våra (nuvarande) kundkontakter och kunna erbjuda en bättre produkt- och kommunikationserfarenhet kan det hända att vi behandlar (med detta menar vi att vi samlar in, lagrar, fastlägger, ändrar, tar fram, rådfrågar eller förstör information) personuppgifter (med detta menar vi alla uppgifter som skulle kunna innehålla information om en identifierbar fysisk person) om dig. Genom denna integritetspolicy vill vi informera dig om vilka av dina personuppgifter som vi behandlar och hur vi använder dessa inom vår organisation. 

Den personuppgiftsansvarige för behandlingen av personuppgifter inom MegaGroup är MegaGroup Trade Holding B.V. (Doornhoek 4205, 5465 TG Veghel). MegaGroups sekretessansvarige kan nås på privacy@megagrouptrade.com.


Vår efterlevnad av integritetslagarna

MegaGroup vill hantera dina personuppgifter på ett omsorgsfullt sätt. I detta arbete följer vi alla tillämpliga lagar och regler, som till exempel den allmänna dataskyddsförordningen (GDPR). 
Vi vill påpeka att du inte är skyldig att lämna ut personuppgifter till oss, men att mycket av den information som vi inhämtar är avgörande för att kunna tillhandahålla våra tjänster eller för att kunna förbättra våra tjänster. Om du inte vill uppge den information som vi begär, så kan det hända att vi inte kan tillhandahålla våra tjänster.

Information som vi samlar in

I syfte att underhålla våra (nuvarande) kundkontakter och kunna erbjuda en bättre produkt- och kommunikationsupplevelse (som besök på webbplatser, kontakter (per telefon), kontraktsförvaltning, inköp av produkter/tjänster eller verkställande av logistik) så behandlar vi personuppgifter. Denna information får vi in: 
 • Via kontaktformuläret på vår webbplats Via de cookies som finns på vår webbplats (i vår cookiepolicy hittar du en översikt över dessa) 
 • Via kommunikationsmedel som telefon och e-post. 

Följande personuppgifter behandlar vi i detta syfte: 
 • Kundnummer 
 • Företagsnamn 
 • För- och efternamn Adress (gata, husnummer, postnummer, ort) 
 • E-postadress 
 • Telefonnummer 
 • Försäljningsskatte-ID 
 • IP-adresse

Syften

Vi behandlar dina personuppgifter i följande syften: 

 • Bearbeta din beställning (bara om denna webbplats har en webbutik) 
 • Besvara dina frågor eller kommentarer 
 • Verkställa avtal med dig 
 • Skicka ut nyhetsbrev, erbjudanden, användarinformation, meddelanden om tjänster, e-post eller andra elektroniska meddelanden (för alla former av kommunikation har du en möjlighet att tacka nej) 
 • Hantera våra kundkontakter 
 • Marknadsanalyser och kundundersökningar 
 • Efterlevande av lagstadgade skyldigheter 
 • Analysera, övervaka, optimera och skydda våra webbplatser och den teknik vi använder oss av 
 • Genomföra marknadsundersökningar och ta fram managementrapporter gällande våra plattformars prestationer och status 

Den rättsliga grunden till behandlingen av dina personuppgifter är ditt tillstånd (som du när som helst kan ta tillbaka), att kunna verkställa ett avtal, att tillvarata våra berättigade intressen (att vår verksamhet ska kunna fungera adekvat och att vi ska kunna förbättra kvaliteten på vår verksamhet, till exempel genom att spela in telefonsamtal) eller att uppfylla en lagstadgad skyldighet som åligger oss.


Lagringstid

Vi sparar inte dina uppgifter längre än vad som krävs för att uppnå de syften som nämns i denna integritetspolicy. I vissa fall kan du själv radera dina personuppgifter om du inte längre vill använda dig av våra tjänster.

Tillhandahållande av personuppgifter till utomstående parter

MegaGroup kan dela dina personuppgifter inom MegaGroup-koncernen för interna administrativa ändamål, till exempel. Grunden för detta är ett legitimt intresse.
MegaGroup delar bara dina med utomstående parter om du har gett ditt tillstånd till det, om detta är nödvändigt för att kunna utföra ett av våra syften eller om vi är skyldiga att göra detta enligt lag. Utomstående parter kan vara grossister, leverantörer, kurirfirmor eller molntjänster. Om vi delar dina personuppgifter så har vi både inom koncernen och med den utomstående parten träffat avtal gällande din integritet och dataskydd. 
Efter ditt uttryckliga medgivande kan dina personuppgifter även delas med Aqua2life, MegaGroups stiftelse utan vinstintresse.

Datasäkerhet

Vi har vidtagit lämpliga säkerhetsåtgärder för att skydda dina personuppgifter och för att förebygga missbruk och obehörig tillgång till dina personuppgifter. Vi ser till att den programvara och teknik som används för behandlingen av personuppgifter är tillräckligt bra och att den uppfyller gällande lagar för att förebygga obehörig tillgång till, anpassning, offentliggörande eller förlust av personuppgifter. Om det trots alla säkerhetsåtgärder som vidtagits skulle inträffa en säkerhetsincident så kommer vi att vidta åtgärder för att begränsa konsekvenserna för alla de drabbades integritet. Vi kommer också att uppfylla våra skyldigheter att rapportera om eventuella intrång i dina personuppgifter.


Skicka information på ett säkert sätt utanför den Europeiska unionen

Om det är nödvändigt att samarbeta med en mottagare som har sitt säte utanför det Europeiska ekonomiska samarbetsområdet (EES), till exempel för att de erbjuder en tjänst som inte erbjuds inom EES, så ser vi alltid till att vi får adekvata och lämpliga garantier.

För viss behandling använder vi oss av utomstående parter som har sitt säte utanför EU.Med anledning av detta har vi vidtagit lämpliga säkerhetsåtgärder, för att se till att din information skyddas på ett bra sätt.


Utomstående parter

Inom ramen för våra tjänster kan följande utomstående parter behandla personuppgifter:

Utomstående part

Anledning

Google Analytics

Information om hur webbplatsen fungerar och för att kunna optimera kundernas upplevelse.

ShopWare

Optimering av webbutiken och kundernas upplevelse.

AppyThings

Optimering av webbutiken och kundernas upplevelse.

MailChimp

Skicka information och enkäter för att optimera kundernas upplevelse.

SurveyMonkey

Skicka information och enkäter för att optimera kundernas upplevelse.

CM Payments

Vi använder olika betalningsmetoder för att behandla beställningar.

TeamLeader

Bearbeta kunders klagomål, skapa ärenden för reparationer och returer av tillverkade artiklar.

Feedback Company

För insamlingen av recensioner använder vi oss av Feedback Company.

Watermelon

För vår chattfunktion använder vi Watermelon..

Hotjar

Hotjar är en teknisk tjänst som hjälper MegaGroup att bättre kunna förstå webbplatsanvändarnas upplevelser och behov (till exempel hur mycket tid de tillbringar på olika sidor och hur pass ofta de klickar på olika länkar).

Adyen

För att kunna verkställa beställningarna så använder vi oss av olika betalningsmetoder.

Close Alerts

För att be kunderna om feedback i våra e-postmeddelanden så använder vi oss av Close Alerts.

Touch Incentive Marketing

Kunder till Bevo kan delta i Waterpoints lojalitetsprogram. För utvecklingen och förvaltningen av Waterpoints Incentive-program har Bosta inlett ett partnerskap med Touch Incentive Marketing.

Vi har träffat bra avtal med de personuppgiftsbiträden som nämns ovan. Vi begär dessa utomstående parter att åtminstone ha samma nivå på skyddet av personuppgifter som det som vi som personuppgiftsansvarig erbjuder dig.


Utomstående parters webbplatser

Denna integritetspolicy gäller inte för utomstående parters webbplatser, som är kopplade till vår webbplats via länkar. Vi kan inte garantera att dessa utomstående hanterar dina personuppgifter på ett pålitligt eller säkert sätt. Vi rekommenderar dig att läsa dessa webbplatsers integritetspolicy innan du använder dig av dem.


Radera, ändra eller ta del av dina uppgifter

Du kan åberopa följande rättigheter som nämns i GDPR (artikel 13 t.o.m. 20):

 • Rätt till information: Rätten att få veta hur dina personuppgifter behandlas.
 • Rätt till insyn: Rätten att kontrollera om och hur dina personuppgifter behandlas.
 • Rätt till rättelse: Om det skulle framgå att uppgifterna inte stämmer så kan du lämna in en begäran om att de ska korrigeras.
 • Rätt att invända: Du har rätten att begära att vi inte längre ska använda dina personuppgifter.
 • Rätt att bli bortglömd: I vissa fall har du också rätt att få dina uppgifter raderade.

Du kan kontakta oss via e-postadressen privacy@megagrouptrade.com. Vi svarar på din begäran inom en månad. Vi förbehåller oss rätten att i komplexa fall förlänga denna period med maximalt två månader. Du har också rätt att lämna in ett klagomål till Integritetsskyddsmyndigheten om behandlingen av dina personuppgifter. I sådana fall kan du själv kontakta myndigheten. I Sverige går du till https://www.imy.se/en/individuals/forms-and-e-services/file-a-gdpr-complaint/. I Nederländerna går du till https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/meldingsformulier-klachten.AppyThings partnerskap med Touch Incentive Marketing.


Ändringar av denna policy

För att kunna efterleva gällande lagar och regler kommer vi kontinuerligt att revidera och anpassa detta dokument. Denna integritetspolicy granskas regelbundet och anpassas efter behov. Ändringar publiceras på vår webbplats. Därför rekommenderar vi dig att regelbundet ta en titt på denna integritetspolicy, så att du kan ta del av dessa ändringar. Om du skulle vilja kontakta oss med anledning av denna integritetspolicy så går det bra via privacy@megagrouptrade.com. 

Denna integritetspolicy ändrades senast den 11 mars 2022.