Praher Kugelhahn PVC-U 16 mm Klebemuffe 16bar Grau type S6